Ellas shop - retro šaty
přihlášení | registrace
E-mail:
Pass:

1. Všeobecná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě  www.nakupujtady.cz, provozovaném obchodní společností Narpax s.r.o., se sídlem Koliště 912/21c, 602 00 Brno, IČ: 29351464, DIČ: CZ29351464.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi NARPAX  s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. NARPAX s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
– bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
– vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. Místo plnění  

Místem plnění je sklad prodejny prodávajícího "ELLA`S SHOP" na adrese Dr. Beneše 15, Uničov. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna prokázat se zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy  

a) Každá objednávka, je považována za závaznou (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí zasílacích nákladů a manipulační poplatek 200,-Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.
Odesláním objednávky zároveň kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odeslaná objednávka je zároveň kupní smlouvou. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo změny objednávky kupujícího v závislosti na skladových zásobách objednaného zboží.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení  

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách NARPAX s.r.o. (www.nakupujtady.cz) jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta  

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Je-li zboží skladem, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 7 dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

7. Dopravní podmínky, poštovné  

ZPŮSOB DOPRAVY

ČESKÁ POŠTA – balík do ruky: zásilka bude doručena do druhého dne od podání. O odeslání zboží budete informování e-mailem a sms.
ČESKÁ POŠTA – balík na poštu: zásilka bude doručena do druhého dne od podání. O odeslání zboží budete informování e-mailem a sms.

Poštovné ČESKÁ POŠTA
- při platbě předem: 109,- Kč
- při platbě dobírkou: 109,- Kč + 40,- Kč za dobírku

OSOBNÍ ODBĚR ZDARMA po telefonické dohodě

Dr. Beneše 15, Uničov, tel: 776 139 230.

PŘI NÁKUPU NAD 2.000,- Kč JE POŠTOVNÉ ZDARMA!

Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

Poštovné je orientační, u těžkých a rozměrných zásilek se odvíjí od váhy a velikosti balíku.


Kupující je povinen dodané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků. V případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit tuto skutečnost přepravci, který je povinen na místě sepsat zápis o škodě. Tento zápis je při vyřízení reklamace nezbytný!
Zákazník má právo po sepsání zápisu o škodě pak neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat a ihned bude prodávající o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informovat. Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit!

Pokud zásilka při převzetí nevykazuje známky poškození obalu a je adresátem převzata stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. Po převzetí zásilky je tedy další reklamace ohledně poškození zásilky nutné řešit s dopravcem.

8. Záruka, servis  

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

9. Závěrečná ustanovení  

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu vyrozumění, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
Kupující je povinen písemně oznámit odstoupení od kupní smlouvy a toto oznámení doručit poštou na adresu prodávajícího nebo v elekronické podobě na: objednavky@nakupujtady.cz.
 
Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.
Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury.
Při splnění všech podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě nedodání kompletního zboží prodávajícímu, nebo bude-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. Prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle §53 odst. 10, občanský zákoník.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

Platné od 1.12.2016

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Narpax s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne firmě Narpax s.r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Narpax s.r.o. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány.
Firma Narpax s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet kliknutí na reklamní banery, apod. Tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Narpax s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.
Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.
Na žádost uživatele podnikne Narpax s.r.o. veškeré přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platné od 1.12.2016